fros
0
loading...

KOSINT 2020 Web dizajn & zhvillim Prishtine, Kosove

Web dizajn & zhvillim
KOSINT 2020
Prishtine, Kosove
-
Project

KOSINT 2020

KOSINT 2020 është një partneritet mes katër organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në gjithëpërfshirjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali, egjiptian në fushat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale. Financuar nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur (OSF), projekti synon përmirësimin e qasjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim, punësim dhe mirëqenie sociale, duke kontribuar në përmbushjen e zotimeve të Qeverisë së Kosovës përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave & planifikimit buxhetor dhe në avokim.

Vizito web faqen

IT STARTS
WITH US.

Gjithçka që mund të imagjinoni është e vërtetë

VIEW
Close